חברת א.ב בטיחות מתמחה בהכנת "תכנית לניהול הבטיחות" הכולל ניהול סיכונים , בהתאם לדרישות התקנה .

צוות המשרד מונה מומחים ומוסמכים לנושא בענפי התעשייה , בניה , בניה הנדסית ותשתיות .

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 .

מטרת התכנית היא לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה (להלן – תכנית), כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית.

האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה .

חברות/ארגונים להם נדרש להכין תכנית לניהול הבטיחות הם:

 • מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות .
 • מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית .
 • מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות .
 • כל אתר אחר שנדרש לכל ע"י מפקח העבודה .
  .

תכנית לניהול בטיחות כוללת:

 • פרק תיאור מקום העבודה (יעוד, מאפייני הפעילות, היקף מועסקים וכד') .
 • מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של מקום העבודה .
 • תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית .
 • פרק ניהול סיכונים במקום העבודה :

(א) ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים האלה:

(1) זיהוי גורמי סיכון .

(2) הערכת סיכונים .

(3) ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים .

(4) קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים . 

(5) יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים .

• הכנת וכתיבת נהלים לכל אחד מאלה:

(1) איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ותכנית שנתית לסילוק או למניעה של מפגעים כאמור .

(2) אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים למקום העבודה ושילובם בתהליך .

• תכנית שנתית לכל אחד מאלה:

(1) ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כנדרש בתקנות הניטור לרבות ביצוע סקר מקדים .

(2) ביצוע סקרי סיכונים ייחודיים למקום עבודה כנובע ממאפייניו .

(3) עריכת ביקורות פנים-ארגוניות ומבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחות .

(4) ביצוע פעולות מתקנות ומונעות .

• פרק הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית שבו יפורטו נושאים אלה:

(א) נוהל לביצוע הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית לעובדים . 

(ב) תכניות שנתיות להדרכות עובדים .

(2) שמירת כשירותם של בעלי תפקידים .

(3) תרגול בעלי התפקידים והעובדים, בהתמודדות עם מצבי 

חירום .

• פרק בדיקות תקופתיות לציוד.

• ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי לפי תקנות הניטור,

• פרק ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות, בהתאם לחובה הקבועה בחיקוק הרלוונטי לעניין עובדים לפי הסיכונים בעבודתם.

• פרק מתן וחידוש של היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות, הנוגעים לבטיחות העובדים.

• פרק פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה.

• פרק רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית לרבות נוהלי היערכות ותגובה למצבי חירום.

חברת א.ב בטיחות תכין עבורך "תכנית לניהול הבטיחות", כולל ביצוע ניהול סיכונים לתהליכים בידי בעלי מקצוע מומחים ומוסמכים בתחום בזמן המהיר ביותר ובצורה המקצועית ביותר .

 

תוכנית לניהול הבטיחות - א.ב בטיחות

 

הפקת תוכנית לניהול בטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג 2013 

ישנם נושאים שכל הארגונים והחברות מחויבים בהם. למשל, הפקת תכנית לניהול הבטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג 2013 – מטרתה של התכנית לניהול הבטיחות הינה 'לנהל את הסיכונים' האפשריים בסביבת העבודה, במטרה לצמצם אותם ככל האפשר. הסיכונים הללו יכולים להיות לדוגמא סיכונים תפעוליים, סיכונים פיננסיים וכן סיכונים בטיחותיים ובריאותיים.

את כל הסיכונים הללו ניתן לחלק לשתי קבוצות; סיכונים פנים ארגוניים, כלומר כאלו שהארגון מייצר לעצמו, וכן סיכונים חוץ ארגוניים התלויים בסביבה בה הארגון פועל. על כל ארגון לשאוף למזער את הסיכונים ככל האפשר, וכך לסייע לעצמו לשרוד לאורך זמן רב יותר.

 

הפקת תוכנית לניהול בטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג 2013 – כיצד תוכל התכנית לתרום לארגון שלנו?

הפקת תכנית לניהול הבטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג 2013 הינה קריטית במיוחד עבור כל הארגונים כולם, השואפים לשמר ולשמור על הציוד, המבנה ובעיקר על בריאותם ואף חייהם של העובדים. יש לציין שסיכוני הבטיחות בעבודה – כפי שנכתב לעיל, מקורם לעיתים מצויים בהתנהלותו של הארגון עצמו. בנוסף לכך, על בעלי העסקים לדעת כי מהפקת התכנית לניהול הבטיחות, יוכלו להפיק קשת רחבה של יתרונות עבור הארגון אותו הם מנהלים:

 • הזדמנויות – ארגון או חברה, הידועים ביכולתם לנהל את הסיכונים שלהם ולדאוג לרווחת העובדים, ייתפסו בעיניי בעלי עניין פוטנציאליים כעסק ששווה להשקיע ולחבור עמו לשיתופי פעולה. כך, נוצרות הזדמנויות עסקיות עבור הארגון.

 

 • ערך – הדבר ישפיע באופן ישיר על הערך של הארגון, שבאופן בלתי נמנע יצמח ויעלה ככל שהידיעה על יעילותו ובטיחותו תפרוש כנף.

 

 

 • פעילות הארגון – היעדרה של מערכת לניהול בטיחות, תרבות בטיחות לוקה בחסר, חוסר ידע, זמן ותקציב ועוד – כל אלו לא יחמקו מעיניהם של העובדים אשר לדאבונם יגלו כי מקום העבודה שלהם אינו בטוח עבורם, וכי יום יום הם מסכנים את בריאותם ואף את חייהם, ללא תמורה.

 

בטיחות על פי חוק עם א.ב. בטיחות

ודאי שמתם לב, שלצד העובדה כי הפקת תכנית לניהול בטיחות הינה בעצם מוגדרת בחוק, מדובר בנושא הקשור הרבה יותר לאתיקה והתנהלות ארגונית תקינה. כשעובד חש בטוח במקום עבודתו, הוא יבצע את משימותיו בצורה יעילה הרבה יותר. אם אתם עדיין קוראים שורות אלו ודאי הבנתם זאת כבר בעצמכם, וזה בדיוק הזמן ליצור עמנו בא.ב בטיחות קשר, וליצור תכנית יעילה ומוקפדת, לשגרת עבודה תקינה ובטיחותית יותר.

 

תוכנית לניהול בטיחות - א.ב בטיחות

מאמרים שעשויים לעניין אותך

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call