חברת "א.ב בטיחות" מספקת שירותי ממונה בטיחות במשרה מלאה או חלקית וזאת בהתאם לדרישות החוק בכפוף לקריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה הבטיחות בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל.

כל ממוני הבטיחות בחברתנו בעלי אישור כשרות וניסיון בענפי התעשייה , בניה , הייטק , מזון ועוד .

 

על מי החובה למנות ממונה בטיחות:

 • מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה , כולה או חלקה , ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מחזיק במקום העבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מבצע בניה המעסיק , בעצמו או באמצעות קבלני משנה , 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית .
 • מעסיק , המעסיק בחקלאות , 50 עובדים לפחות בו זמנית .
 • מחזיק בכל מקום עבודה אחר , שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן .

  .

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות אש :

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים , לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות , לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות , גהות , הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה :

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות , ולהודיע עליהם למעביד .
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל .
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל , בתהליכי העבודה , במיתקנים , במיבנים , בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם .
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים ) , התשמ"ד 1984 , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים .
 • לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תוכנית בטיחות ) .
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש , הפעלה , תחזוקה איחסון בטוח של ציוד , של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל .

ממונה בטיחות בעבודה

לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call