ממונה בטיחות

04-09-2016

חברת "א.ב בטיחות" מספקת שירותי ממונה בטיחות במשרה מלאה או חלקית וזאת בהתאם לדרישות החוק בכפוף לקיטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה הבטיחות בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל . 

כל ממוני הבטיחות בחברתנו בעלי אישור כשרות וניסיון בענפי התעשיה , בניה , הייטק , מזון ועוד .

על מי החובה למנות ממונה בטיחות:

 • מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה , כולה או חלקה , ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מחזיק במקום העבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות .
 • מבצע בניה המעסיק , בעצמו או באמצעות קבלני משנה , 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית .
 • מעסיק , המעסיק בחקלאות , 50 עובדים לפחות בו זמנית .
 • מחזיק בכל מקום עבודה אחר , שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי , שיש למנות בו ממונה על הבטיחות , והורה לו , בכתב , לעשות כן .

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות אש :

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים , לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות , לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות , גהות , הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה :

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות , ולהודיע עליהם למעביד .
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל .
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל , בתהליכי העבודה , במיתקנים , במיבנים , בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם .
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים ) , התשמ"ד 1984 , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים .
 • לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תוכנית בטיחות ) .
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש , הפעלה , תחזוקה איחסון בטוח של ציוד , של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל .

ממונה בטיחות אש של חברת א.ב בטיחות

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני

Call