עליך לדאוג לתנאי בטיחות וגיהות נאותים במקום העבודה שלך, ולשמור ע"י כך על שלומם ובריאותם של העובדים.

השמירה על העובדים היא לא רק חובה עפ"י חוק אלא חובה אנושית, הכדאית גם מבחינה כלכלית.

אנושית: ככתוב "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא".

כלכלית: מי כמוך יודע מה קורה כאשר עובד חיוני נעדר מהעבודה בדיוק כאשר אתה חייב לסיים הזמנה ולספק את הסחורה בטיב וברמה אליהם אתה רגיל שמירה על כללים בסיסיים והנחיות בטיחותיות הם הדרך לצמצום משמעותי במספר הנפגעים בתאונות העבודה, וצמצום בימי ההיעדרות כתוצאה מתאונות אלו.

יש לזכור שבטיחות בעבודה לא רק מונעת תאונות עבודה על כל הנלווה אליהן, אלא גם תורמת ליעילות בעבודה ולתחושת הביטחון של העובדים.

חברת א.ב בטיחות תוכל לסייע לך במידע והדרכה ע"י יועץ בטיחות לעמידה בכל דרישות הבטיחות, אשר יסייעו לך במניעת תאונות עבודה ויאפשרו לך עבודה שוטפת ובטוחה.

אחריות המחזיק במקום העבודה

באופן כללי, האחריות לקיום הוראות בדבר בטיחות וגיהות ושמירה על בריאות העובדים, המופיעות בחוקים ובתקנות, מוטלת על "מחזיק במקום העבודה" או "תופש המפעל".

הכוונה היא למי שבפועל מנהל את המפעל, הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תעשה בצורה המבטיחה את בטיחותם ובריאותם של העובדים במקום.

להלן החובות העיקריות בתחום הבטיחות המוטלות על מחזיק במקום העבודה: 

  • למלא אחר הוראות החוק בעניין תנאים פיזיים, שמירה על הבטיחות במקום העבודה.
  • למסור לעובדים מידע על הסיכונים בעבודה ולהדריכם כיצד לעבוד בצורה בטוחה.
  • למנות ממונה בטיחות בהתאם לגודל המפעל.
  • לקיים ועדת בטיחות.
  • לסייע ולעודד את נאמני הבטיחות בעבודתם.
  • להודיע למפקח על העבודה על כל תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע.
  • למלא אחר חוק עבודת נשים.
  • למלא אחר חוק עבודת נוער.
  • לקבל ולקיים חוק רישוי עסקים.
  • קיימות חובות רבות נוספות המוטלות על המחזיק במקום העבודה מכוח החוקים השונים שחוקקו כדי לשמור על זכויות העובדים ועל תנאי עבודתם.
לאוס בניית אתרים קידום אתרים אורגני

Call